SESIUNE DE COMUNICĂRI METODICO-ŞTIINŢIFICE
„MEMORIAL VASILE ŢIFUI”
„Creativitate și inovație prin medii virtuale de învăţare”

 Argument

Inovația, explozia informațională generată de utilizarea internetului, comunicarea aproape nelimitată prin rețele informatizate de socializare, dezvoltarea fără precedent a noilor tehnologii sunt semnele unei transformări profunde la nivelul întregii civilizații. Aceasta se transpune într-o provocare adresată mediului educațional. Centrat într-o perioadă pe profesori, altă dată pe elevi, actul educațional se adresează astăzi tuturor, în egală măsură, în forma învățării pe tot parcursul vieții.

Ediția de anul acesta a sesiunii internaționale de comunicări metodico-științifice „Memorial Vasile Țifui” promovează, în contextul menționat, transferul de inovații dinspre și înspre mediul formal și mediul non-formal, pe verticală. Sesiunea poate fi o bună oportunitate de a face schimb de experiență în ceea ce priveşte diferite aspecte ale utilizării mijloacelor IT în educație și de a discuta elemente importante pentru reformarea curriculumului de către toți participanții la aceasta – elevi, studenți, profesori din învățământul preuniversitar şi universitar, specialiști din Ministerul Educației și traineri din companii producătoare de software.

Obiective

Obiectivul general este transferul de inovație pe verticală, din medii nonformale în medii formale, utilizând tehnologiile IT.

Obiective specifice

 • cultivarea excelenței în studiul informaticii și matematicii;
 • stimularea și motivarea elevilor capabili de performanțe școlare;
 • implicarea elevilor și a cadrelor didactice în dezvoltarea creativității și inovației în domeniul științific;
 • realizarea de e-learning care va asigura învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea durabilă a educației în context european.

Teme de discuţie

 • mediul virtual de învăţare;
 • metode activ-participative aplicate în cadrul activităţilor educaţionale;
 • utilizarea TIC în realizarea orelor de curs în altă specializare decât informatica;
 • mijloace și tehnici de comunicare în sistem informatizat;
 • creşterea nivelului de performanţă a actului educaţional, prin accesul la informaţie şi utilizarea platformelor e-learning;
 • utilizarea mijloacelor IT în scopul dezvoltării gândirii ştiinţifice în domenii conexe disciplinei informatică;
 • realizarea unor materiale didactice aplicabile în procesul didactic;
 • crearea unor medii inovative în educaţie, cu ajutorul tehnologiilor de informare şi comunicare, pentru realizarea unor lecţii interdisciplinare;
 • încurajarea inovaţiei în procesul didactic;
 • crearea unor contexte educaţionale – formative stimulative, pentru asigurarea excelenţei în educaţie;
 • schimb de bune practici, pentru atingerea unor standarde superioare în activitatea metodico-ştiinţifică, bazate pe competenţe cu indicatori de performanţă;
 • modele de lecţii transcurriculare realizate cu ajutorul noilor tehnologii IT.

Modalitate de desfăşurare

Ediţia de anul acesta a sesiunii internaționale de comunicări metodico-științifice “Memorial Vasile Țifui” va cuprinde două secțiuni:

 • secțiunea generală – webinar online (intervenții ale partenerilor educaţionali din străinătate în proiectul Microsoft Showcase School)
 • Workshop cu participare liberă

Persoanele interesate se pot înscrie în calitate de participanţi la dezbateri iar prezentarea lucrărilor va dura 5-10 minute.

De asemenea, pot înainta o lucrare pe temele de discuţii sus-menționate ce va fi publicată în format electronic într-un CD educațional cu ISBN/ ISSN. Lucrarea va fi elaborată în 1-3 pagini format A4 (font Times New Roman, mărime 12).

Pentru participare se va completa FORMULARUL DE ÎNSCRIERE şi se va trimite pe adresa de email blagagabriela@yahoo.com